top of page
Team

Política de Privacitat App Lider

Data darrera actualització: 2020.01.11

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (ReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos-RGPD), Multeo Srl, informa als usuaris de l'aplicació Multeo Lider (en endavant, l'aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització de l'servei .

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Multeo Srl, amb CUIT / NIF no: 30 71542171 9 i domicili a efectes de notificacions a: Carrer 301 nro 711, Avellaneda, Santa Fe, Argentina, inscripció a (en endavant, el responsable de l'Tractament), és l'entitat responsable de l'tractament de les dades facilitades pels clients de l'Aplicació (en endavant, el / s usuari / s).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per procedir a l'registre, accés i posterior ús de l'Aplicació, l'Usuari haurà de facilitar -de forma voluntària-, dades de caràcter personal (essencialment, identificatives i de contacte), els quals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de Multeo srl

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament portades a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l'Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i / o comercial amb l'Usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora de l'servei.

Les dades personals facilitades per l'Usuari -especialment, el correu electrònic o e-mail- podran emprar-se també per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de l'Aplicació, sempre que, l'Usuari hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d'aquestes comunicacions via electrònica.

3. Legitimació.

El tractament de les dades de l'Usuari, es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 • La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de l'Aplicació, els termes i condicions es posaran a disposició de l'Usuari en tot cas, amb caràcter previ, per a la seva expressa acceptació.

 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'Usuari, posant a la seva disposició la present política de privacitat, que haurà acceptar per mitjà d'una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.
  En cas que l'Usuari no faciliti a Multeo Srl les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible procedir a l'ús de l'Aplicació.
  4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.
  Les dades personals proporcionades per l'Usuari, es conservaran en els sistemes i bases de dades de l'responsable de l'Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l'Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió.
  Amb l'objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades de l'tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.
  5. DESTINATARIS.
  Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Multeo Srl, llevat obligació legal o en qualsevol cas, amb la sol·licitud prèvia de l'consentiment de l'Usuari.
  D'altra banda, Multeo srl podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l'Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els quals hi hagi subscrit acords d'encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei en favor i per compte de l'Responsable.

6. RETENCIÓ DE DADES.

Multeo srl, informa l'Usuari que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei.

La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o de l'Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a la mateixa.

7. Protecció de la informació allotjada.

El responsable de l'Tractament, adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels Usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis facilitats o prestats a través de l'Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades pel Responsable de l'Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu de l'servei quan la pèrdua de l'contingut sigui deguda a causes atribuïbles a l'Responsable.

8. EXERCICI DE DRETS.

Multeo srl, informa l'Usuari que li assisteixen els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, que podrà exercitar mitjançant petició dirigida a l'correu electrònic: info@multeo.net

Així mateix, l'Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, ja interposar reclamacions de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

9. COMUNICACIONS comercials per via electrònica.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), Multeo srl, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el responsable de l'Tractament, sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l'Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En cas que l'Usuari vulgui donar-se de baixa a l'hora de rebre les esmentades comunicacions, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per correu electrònic a l'adreça electrònica: info@multeo.net.

bottom of page